The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ,Ltd. – Chi Nhánh Sài Gòn Thay Đổi Mức Vốn Được Cấp


Source: Vietnam Central Bank

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ,Ltd. – chi nhánh TP Hồ Chí Minh thay đổi mức vốn được cấp (27/02/2014)

Ngày 27/02/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 331/QĐ-NHNN về việc thay đổi mức vốn được cấp ghi trong Giấy phép của Ngân hàng The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ,Ltd. – chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận việc thay đổi mức vốn được cấp của The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ,Ltd. – chi nhánh TP Hồ Chí Minh ghi tại Điều 1 Giấy phép thành lập và hoạt động số 24/NH-GP ngày 17/2/1996 do Thống đốc NHNN cấp cho The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ,Ltd. – chi nhánh TP Hồ Chí Minh thành 130 triệu USD.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế nội dung về mức vốn được cấp ghi tại Quyết định số 1603/QĐ-NHNN ngày 19/7/2011 của NHNN và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 24/NH-GP ngày 17/2/1996 do Thống đốc NHNN cấp cho The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ,Ltd. – chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

SN

http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211755873&_afrLoop=6920960465374900&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=zxxgpc6y6_1#%40%3F_afrWindowId%3Dzxxgpc6y6_1%26_afrLoop%3D6920960465374900%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211755873%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dzxxgpc6y6_442Leave a Reply