SaigonBank Được Chấp Thuận Tăng Vốn Điều Lệ


Theo nguồn tin trên trang mạng Vietnam Central Bank


(25/07/2014)
Ngày 24/7/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 5343/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SaigonBank).
Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận việc SaigonBank tăng vốn điều lệ từ 3.080 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên SaigonBank thông qua tại Nghị quyết số 18/2004/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2014.

SaigonBank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý, chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành; Yêu cầu các cổ đông khi tham gia mua hoặc thực hiện quyền mua cổ phần của ngân hàng phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. Trường hợp việc phát hành cổ phần dẫn đến cổ đông sở hữu cổ phần từ 5% vốn điều lệ trở lên của SaigonBank hoặc trường hợp SaigonBank chào bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài, SaigonBank phải trình NHNN xem xét, chấp thuận theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, SaigonBank có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép cho NHNN.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông SaigonBank thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

SN


http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211762586&_afrLoop=917395654784300&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=ks9swqo1n_126#%40%3F_afrWindowId%3Dks9swqo1n_126%26_afrLoop%3D917395654784300%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211762586%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D14bdkpkp5n_4

Leave a Reply