Hình Ảnh trường Marie Curie trong Sài Gòn

Thăm trường Marie Curie lịch sử và nói chuyện với học sinh về vai trò của các em đối với đất nước Việt Nam, khu vực và thế giới.


Theo nguồn tin trên trang mạng của Consul General Rena Bitter trong Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


Visiting the historic Marie Curie High School and talking to students about their role in Vietnam, the region and the world!


Leave a Reply