Hình Ảnh Cảng Gài Gòn Thời Pháp Thuộc 1900’s

SOURCE: New York Public Lirbary


Theo nguồn tin trên trang mạng của thư viện thành phố Nữu Ước ở tại Hoa Kỳ


The Saigon Port during early 1900’s

SaigonP10


Leave a Reply