Remarks at the opening ceremony of Viet Pride 2016 by U.S. Ambassador Ted Osius and his spouse Mr. Clayton BondTheo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


H‎ôm qua, Đại sứ Ted Osius và phu quân Clayton Bond tham gia cùng các nhân viên Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ và gia đình tại sự kiện Viet Pride 2016! Đại sứ và phu quân đã phát biểu khai mạc sự kiện và tất cả mọi người đều rất vui khi được thể hiện sự ủng hộ quyền bình đẳng và tự do yêu thương. Yesterday U.S. Ambassador Osius and his spouse Mr. Clayton Bond joined U.S. Consulate General employees and their families to celebrate Viet Pride 2016! The Ambassador and Mr. Bond gave remarks at the opening ceremony and everyone had a great time supporting equality and the freedom to love.

Posted by Consul General Mary Tarnowka on Saturday, 27 August 2016


Leave a Reply