Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ gặp gỡ với chính quyền địa phương để thảo luận về các dịch vụ cho công dân Hoa Kỳ và những quy định pháp luật mới có ảnh hưởng đến công dân Hoa Kỳ tại các tỉnh thành


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


Phòng Lãnh Sự gặp gỡ với chính quyền địa phương để thảo luận về các dịch vụ cho công dân Hoa Kỳ và những quy định pháp luật mới có ảnh hưởng đến công dân Hoa Kỳ tại các tỉnh thành. Tình hữu nghị là đây!


The Consulate team met with local government authorities to discuss the services we provide to U.S. citizens and discuss new legal procedures affecting Americans in the provinces. Here’s to teamwork!


Leave a Reply