Thông Báo Khoản Tài Trợ cho Chuơng Trình Câu lạc bộ Báo Chí tại Trung tâm Hoa Kỳ tại thành phố Sài Gòn


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của U.S. Embassy and Consulate in Vietnam

Thông Báo Khoản Tài Trợ cho Chuơng Trình Câu lạc bộ Báo Chí tại Trung tâm Hoa Kỳ tại thành phố Sài Gòn


Phòng Văn Hóa Thông Tin thuộc Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo khoản tài trợ cho chuơng trình Câu lạc bộ Báo Chí tại Trung tâm Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh. Thời hạn nộp bản đề xuất tài trợ là ngày 20 tháng 4 năm 2018. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tại
https://vn.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/40/SVM700-18-PAS-002-NOFO-Journalism-Club.pdf


Are you interested in Journalism? Do you have an idea for a club that develops journalism skills for students or working reporters? The U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City Public Affairs Section (PAS) is pleased to announce funding is available through the Public Diplomacy Federal Assistance Awards program for the establishment of a Journalism Club at the American Center Ho Chi Minh City, Vietnam. Deadline submission is April 20, 2018. For details, please visit the Notice of Funding Opportunity
https://vn.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/40/SVM700-18-PAS-002-NOFO-Journalism-Club.pdf


https://vn.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/40/SVM700-18-PAS-002-NOFO-Journalism-Club.pdf